Privacy

Laatste wijziging: 3 juni 2024

DTV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Reduitlaan 25D
4814 DC Breda
+31 76 513 66 00
privacy@dtv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DTV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich inschrijft voor de studiedag.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (van uw werk)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Factuurgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@dtv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DTV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of specifieke promotionele informatie met betrekking tot de studiedag. Wij vragen u vooraf expliciet akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een aanvraagformulier invult op onze website.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om uw inschrijving voor de studiedag te kunnen verwerken

Geautomatiseerde besluitvorming

DTV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DTV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DTV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevensBewaartermijnReden
N.a.w. gegevens en e-mail adres op verzendlijst nieuwsbriefZolang u ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief. U kunt zich altijd afmelden via de link ‘afmelden’ onder in de e-mails.Gepersonaliseerd toezenden van de door u aangevraagde nieuwsbrief.
N.a.w. gegevens en e-mail adres op verzendlijst specifieke promotionele informatieZolang u ingeschreven blijft voor de verzendlijst van de specifieke promotionele informatie. U kunt zich altijd afmelden via de link ‘afmelden’ onder in de e-mails.Gepersonaliseerd toezenden van de door u aangevraagde promotionele informatie. Aanbieden van relevante vervolginformatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

DTV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DTV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens worden deels opgeslagen op servers buiten de Europese Unie, te weten de Verenigde Staten. Het gaat om servers van clouddienstverleners:

  • MailChimp

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DTV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@dtv.nl.

DTV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DTV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld standaard een veilige (HTTPS) verbinding op onze website. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@dtv.nl